ترانزیستور چیست؟

ترانزیستورها که در اواسط قرن بیستم توسعه یافتند، مبنایی برای توسعه سریع الکترونیک شدند. آنها با جایگزینی لوله های الکترونی، عصر کوچک سازی وسایل و وسایل الکترونیکی را آغاز کردند که تا امروز ادامه دارد. مانند هر قطعه دیگری، ترانزیستور نیز ممکن است خراب شود یا آسیب ببیند. در این مقاله نحوه بررسی عملکرد صحیح […]