فروشگاه تاپو

فروشگاه “تاپو” در مسجد سلیمان؛ نخستین سوپرمارکت ايران شتاب و سرعتی که نفت به تحولات اجتماعی و اقتصادی داد، باعث توليد پديده های نوینی در جنوب کشور شد كه نخستين سوپر ماركت يكي از آنها بود. وقتی چاه های نفت در مسجد سلیمان همچون یک گاو شیرده، شروع به ترشح «نفت ناب» کرد، انگليسي ها، […]