پالايشگاه بي بيان

نشاني: شهرستان مسجد سليمان، شهر مسجدسليمان، 4 كيلومتري شهر مسجد سليمان مالكيت: شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تاريخچه بنا: پالايشگاه بي بيان كه به اختصار LDU نيز خوانده مي شود در سال 1932 ميلادي تاسيس شد. پالايشگاه بي بيان تا تاريخ 20/9/1352 مورد بهره برداري قرار مي گرفت و از آن تاريخ به بعد به […]