کارخانه برق تمبی

کارخانه برق تمبی در مسجد سلیمان،یکی از نخستین نمونه های کارخانه برق حرارتی در کشور و خاورمیانه است که بنا به سوابق تاریخی در مهرماه سال1287خورشیدی،به فاصله کمی پس از حفر سومین چاه نفت در مسجد سلیمان احداث شد. تاسیساتی تاریخی و ارزشمند که امروزه علیرغم فعالیت جاری تقسیم برق شبکه،به عنوان یکی از پایلوت […]