تولد ورزش گلف

تولد ورزش گلف در مسجد سلیمان و گسترش آن در کشور تشکیل نخستین شرکت-شهر نفتی ایران در میدان نفتون مسجد سلیمان و ورود نیروی کار از سایرکشورها به این منطقه موجب شد تا ایجاد مکان های رفاهی و تفریحی برای کارکنان صنعت نفت در این شهر نوپا در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از فعالیت های فرهنگی،ورزشی و […]